Liên hệ

0
287

VĂN PHÒNG TRỢ GIÚP CÔNG NHÂN VÀ CÔ DÂU VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 116 Đường Trung Hoa, Quận Bát Đức, Thành Phố Đào Viên, Đài Loan. 

Số điện thoại: 03-2170 468  /   0922-641-743                    Fax (03) 379- 8171
Email: vmwbo.com@gmail.com     /    nguyenvanhung2025@gmail.com

 

發表評論